Algemene voorwaarden

01. Bestelling
1.1 Door het feit van zijn bestelling gaat de klant akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking van onderhavige voorwaarden is slechts geldig wanneer zij schriftelijk werd vastgesteld.
1.2. De persoon of firma die de bestelling doet wordt beschouwd als de opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de faktuur, zelfs wanneer deze laatste aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden..
1.3. De bestelling wordt effectief nadat de bestelbon ons ondertekend werd terugbezorgd. In de gevallen waarin om één of andere reden geen bestelbon werd afgeleverd kan de bestelling door ons worden bewezen
overeenkomstig het gemeen recht.
02. Offertes – prijsopgaven
Onze prijsopgaven zijn slechts bindend voor zover de dagvaarding der bestelbons ons bereikt binnen de 14 dagen na de datum van bestelbon en voor zover de klant geen enkele wijziging aanbrengt aan datgene dat als
basis gediend heeft voor de opstelling van onze bestelbon. Na de termijn van 14 dagen zijn wij gerechtigd de prijs te wijzigen. Mondelinge prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en verbinden ons slechts na
schriftelijke bevestiging.
Alle bijkomende bestellingen zijn supplementair betaalbaar
03. Leverings- en uitvoeringstermijn
De opgave van een leveringstermijn is louter indicatief. Een overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of vordering tot schadevergoeding. De leveringstermijnen zijn slechts
van stipte toepassing indien wij dit karakter erkend hebben door een schriftelijke uitdrukkelijke bepaling.
De leveringstermijnen worden verlengd, zelfs al zijn ze door een schriftelijke uitdrukkelijke bepaling door ons van stipte toepassing verklaard, in alle gevallen van overmacht.
De levering op verzoek van de klant binnen een kortere dan voorziene of normale termijn laat ons toe een meerprijs te vragen.
04. Levering en vervoer
4.1. Tenzij anders bepaald, worden onze goederen geleverd en aanvaard in onze magazijnen.
4.2. De goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper.
4.3. Eventuele leveringen uitgevoerd door Teak Deco zijn steeds gelijkvloers tot aan de voordeur.
4.4. Bij afwezigheid van de klant/koper op afgesproken dag van levering, of bij niet betaling van de totale som, is de transporteur verplicht om niet te lossen en verder te rijden. Bij een 2de afspraak voor levering zal 150 €
aangerekend worden.
05. Eigendomsvoorbehoud
5.1. De goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de door de koper verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan. Zolang deze betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe
gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.
5.2. Niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud, gaat het risico m.b.t. de goederen over op de koper op het ogenblik van de contractsluiting.
06. Annulatie door de koper
6.1. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding, ten belope van 50% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 350 €, schuldig.
07. Klachten
7.1. Wanneer de klant de door ons geleverde koopwaar als ondeugdelijk beschouwt, hetzij ze niet beantwoorden aan de bestelling, hetzij wegens verborgen verbreken, afwijkingen of om welke reden ook, dient hij
daarvoor bij ons klacht in te dienen binnen de acht dagen na de in ontvangst name der goederen. Deze klacht dient gedaan te worden bij aangetekend schrijven waarin op gedetailleerde wijze moet aangegeven
worden waarom wordt geprotesteerd. Elke andere vorm van klacht (o.m. terugzending van factuur, telefonische klachten, weigering van aanvaarding der levering…) heeft niet de minste waarde. Partijen verklaren er
zich mede akkoord dat er geen gevolg kan worden gegeven aan om het even welke klacht die na de termijn van acht dagen wordt ingediend.
7.2. Indien de koopwaren worden geweigerd om een der in sub.7.1 aangehaalde redenen zijn wij enkel en alleen gehouden tot het vervangen van de geweigerde koopwaar, zonder enige schadeloosstelling van welke aard
ook en met dien verstande dat de vervangen koopwaar onze eigendom blijft.
7.3. Alle eventuele herstellingen aan de verkochte goederen, uit te voeren door Teak Deco, worden enkel uitgevoerd in eigen werkhuis. Transport van en naar ons werkhuis vallen ten laste van de klant.
Bij garantiegevallen behoudt enkel en alleen Teak Deco zich het recht voor om tot omruiling dan wel herstelling van het desbetreffende goed over te gaan.
De garantie is niet van toepassing op alle meubilair met beweegbare onderdelen zoals o.a. uittrektafels, klapstoelen, etc…
De koper is er zich van bewust dat indien men massieve meubelen koopt, deze achteraf nog een natuurlijke werking hebben en er hierdoor barsten kunnen ontstaan alsook een lichte vorm van kromtrekken kan
optreden.
7.4. Koopwaren mogen slechts worden teruggezonden na voorafgaande schriftelijke toestemming. Beschadigde of opengemaakte verpakkingen worden niet teruggenomen of verwisseld.
08. Fakturen
8.1. De fakturen zijn contant betaalbaar en de betalingen geschieden in Euro en op de overeengekomen vervaldag, dit alles tenzij afwijkend werd bedongen. Bij niet-betaling op deze vervaldag, zal van rechtswege en
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een intrest van 12% per jaar verschuldigd zijn op het nog verschuldigde bedrag.
8.2. In geval een faktuur langer dan acht dagen onbetaald blijft te rekenen vanaf haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, het nog verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15% met een
minimum van 125 € en zulks ten titel van forfaitaire vergoeding voor de hogere administratie- en beheerskosten die deze vertraging in betaling veroorzaken. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques
evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Indien evenwel conform sub. 8.1 1§ afwijkend betalingsmodaliteiten werden
bedongen is deze vergoeding slechts verschuldigd na een termijn van drie maand na faktuurdatum. De vergoeding blijft verschuldigd uitgenomen voor de som waarvoor de betwisting zou gegrond zijn.
09. Algemeen
9.1. Wanneer de klant nalaat één of meerdere vervallen facturen te betalen of indien mocht blijken dat zijn financiële toestand aan ernstige twijfel onderhevig is, zijn wij gerechtigd elke verdere levering stop te zetten tot
wanneer de vervallen facturen betaald zijn of de reeds geleverde bestelling betaald is. Behoudens gegronde redenen die aan de appreciatie van de rechtbanken wordt overgelaten, zal de hierboven vermelde intrest
alsmede het schadebeding toegepast worden. Het in § 3 bepaalde geldt zelfs wanneer het kontrakt tot stand kwam toen deze fakturen reeds eisbaar waren. 9.2.Wanneer ondanks aangetekende ingebrekestelling de
klant nalaat om binnen de acht kalenderdagen, de openstaande fakturen te vereffenen zullen wij ontslagen zijn van elke verdere verbintenis. Wij behouden ons het recht voor om schadevergoeding te vorderen wegens
de verbreking van het kontrakt die dus van rechtswege tot stand komt na onze aanmaning en bij gebreke van de klant hieraan gevolg te geven binnen de bepaalde termijn.
9.3.Zonder uitdrukkelijke vermelding in het kontrakt mag geen enkel bedrag achtergehouden worden als waarborg voor de geleverde goederen.
9.4.De klant kan zich steeds op elk moment kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Hiervoor dient de klant te mailen of een schrijven te sturen naar één van de filialen van Teak Deco.
10. Bevoegde rechtbank
10.1. In elk geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Dendermonde bevoegd. De partijen zullen echter ten allen tijde vooraf elke betwisting in der minne trachten te regelen.
11. Toepasselijke wet
11.1. De Belgische wet is van toepassing op deze overeenkomst.