Klanten waarderen ons met een 8/10

Bezoek onze toonzaal

VOORJAARSKORTING TUINMEUBELEN -20%

Teak Deco

Algemene voorwaarden

1. Wie zijn wij? De verkoper en uitbater van de webwinkel is:

Interstyle Bvba (hierna “Teak Deco” genoemd), met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Museumstraat 4, BELGIË, met als ondernemingsnummer 0455 413 020, ingeschreven in het RPR Dendermonde,

T: +32 (0)52 446 49 46

[email protected]www.teakdeco.be

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van alle andere (zo ook deze van latere datum vermeld op eender welk (elektronisch) document uitgaand van Teak Deco), van toepassing op de rechtsverhouding tussen elke bezoeker en gebruiker (waaronder ook een koper van een op de webwinkel verkocht goed wordt verstaan) van de webwinkel van Teak Deco alsook op elke levering ten gevolge van een aankoop verricht op deze webwinkel.

De eindgebruiker is gehouden bij het plaatsen van een bestelling het daartoe voorziene vakje aan te vinken, waarmee hij te kennen geeft deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en deze integraal te aanvaarden..

Teak Deco kan deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik aanpassen, doch het zijn de algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen de eindgebruikers en Teak Deco, die hun overeenkomst verder beheersen.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met haar totstandkoming of uitvoering zullen uitsluitend gebracht kunnen worden voor de rechtbank van eerste aanleg van Oost vlaanderen, afdeling Dendermonde. Voor zover de rechtbank van koophandel materieel bevoegd zou zijn, zal de rechtbank van koophandel te Dendermonde zijn. Deze bevoegdheid steunt op de plaats waar de overeenkomst tot stand komt, met name te Hamme.

3.   Het tot standkomen van de overeenkomst.

De verkoopovereenkomst tussen Teak Deco en de eindgebruiker komt slechts tot stand op het ogenblik dat Teak Deco deze heeft bevestigd via bevestigingsmail. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de overeenkomst. De verkoopovereenkomst zal altijd bijgehouden worden door Teak Deco en is in die periode gedurende het bestaan van de account van de eindgebruiker voor hem toegankelijk. Teak Deco behoudt zicht het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de eindgebruiker vooraleer de verkoopovereenkomst te sluiten (en dus te bevestigen), dan wel om deze te weigeren.

Teak Deco behoudt zich evenzeer het recht voor om het sluiten van een verkoopovereenkomst aan bijkomende door Teak Deco te bepalen voorwaarden te onderwerpen in geval het gaat om grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of in geval problemen zijn opgetreden bij eerder tussen Teak Deco en de eindgebruiker afgesloten overeenkomsten.

Ook in geval Teak Deco bijkomende informatie opvraagt of voorwaarden vastlegt, zal de verkoopovereenkomst pas tot stand komen nadat de eindgebruiker deze voorwaarden heeft aanvaard en er navolgend een bevestigingsmail is verstuurd door Teak Deco.

4. Betaling en eigendomsoverdracht

De betaling van de producten kan uitsluitend vooraf door middel van volgende betaalkaarten: VISA/MASTERCARD/BANCONTACT of via KBC/CBC, BELFIUS en ING HOME PAY.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

Indien een betaling om welke reden ook achteraf zou worden geannuleerd vooraleer de levering heeft plaatsgevonden, zal Teak Deco de keuze hebben om de koop alsnog te laten doorgaan, dit evenwel zonder afbreuk te doen aan het bestaande herroepingsrecht van de eindgebruiker, dan wel deze als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Een bestelling wordt hoe dan ook slechts uitgevoerd nadat een geldige en volledige betaling werd ontvangen.

Eigendoms- alsook risico-overdracht treedt in op het moment van levering van de bestelde koopwaar.

Onze betalingen worden verwerkt op de servers van betalingsverwerker Mollie, hierdoor geniet u als klant van de hoogst mogelijk garantie. Tevens volgens wij ook op wanneer deze betalingen fout lopen.

5. Leveringen

Teak Deco zal opgeven op welke datum de levering zal plaatsvinden. Teneinde de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal de transportdienst daags voor de levering telefonisch (liefst GSM) contact opnemen met de eindgebruiker teneinde de tijdsperiode door te geven waarbinnen de levering zal plaatsvinden. De telefonische coördinaten zullen enkel worden gebruikt voor leveringsdoeleinden en worden onder geen beding aan derden doorgegeven.

Afwijkingen van de afgesproken leverdatum of het leveradres, kunt u ten laatste twee weken voor de voorziene leverdatum aanpassen. Voor laattijdig uitstellen dient u contact op te nemen via [email protected] een leverkost van € 75 wordt aangerekend.

Indien u niet aanwezig bent op de afgesproken datum om de goederen in ontvangst te nemen en er een tweede levering nodig is, dan dient u via [email protected] een nieuwe datum af te spreken. Hiervoor wordt een extra transportkost van € 75 aangerekend.

De eindgebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de “aanhuislevertips” van Teak Deco waarin de werkwijze van de levering wordt uiteengezet en waarin tips worden gegeven om de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen.

6. Bedenktijd.

Voor alle producten gekocht op de webwinkel van Teak Deco beschikt de eindgebruiker over een bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in op het ogenblik van de levering op het adres dat is opgegeven door de eindgebruiker, of een door hem aangewezen derde. Dit recht van verzaking is niet van toepassing op producten die door Teak Deco tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Dit recht van verzaking is eveneens niet van toepassing voor zakelijke klanten/eindgebruikers.

Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Teak Deco behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.

Indien de koper gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient dit binnen voormelde 14 kalenderdagen te worden gedaan, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. De consument kan zijn verzakingsrecht uitoefenen door ondubbelzinnige verklaring waarin de koper verklaart de overeenkomst te herroepen, te richten naar het fysiek of elektronisch adres onderaan dit artikel vermeld. De herroeping wordt als tijdig beschouwd indien de kennisgeving van het verzakingsrecht wordt verstuurd voor de termijn van 14 dagen is verstreken. Aan het uitoefenen van het verzakingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden opgegeven.

De goederen dienen op kosten van de koper onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na levering te worden geretourneerd. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan teruggestort worden. De reeds door Teak Deco ontvangen betalingen (of voorschotten) zullen binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen of het moment waarop de consument aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden terugbetaald worden. Indien de consument voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, worden de bijkomende kosten die hieruit voortvloeien niet terugbetaald.

De uitoefening van het verzakingsrecht kan opgestuurd worden naar het fysiek adres van Teak Deco:

Interstyle bvba, Museumstraat 4, 9220 Hamme, BELGIË of op het elektronisch adres : [email protected]

De goederen kunnen worden geretourneerd op het zonet vermeld fysiek adres. Teak Deco is bereikbaar op afspraak: vanaf maandag tot en met vrijdag van 8h:30 uur tot 16:00 uur (niet tussen 12u en 12u30). De kosten van het terugsturen vallen ten laste van de consument.

7. Productinformatie.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die verstrekt worden (op welke wijze dan ook) worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan.

Teak Deco is niet aansprakelijk voor adviezen, druk-en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens of onder licentie gegeven afbeeldingen van leveranciers.

Bij ieder product dat online te koop wordt aangeboden wordt de beschikbaarheid aangegeven. Teak Deco doet er alles aan om deze gegevens correct en up to date weer te geven op de website, doch het kan voorvallen dat een bepaald product vooralsnog niet kan geleverd worden. Dit kan het gevolg zijn van (onvrijwillig vermelde) verkeerde stockgegevens of van leveranciers die zich (al dan niet tijdelijk) in een situatie bevinden waarbij zij niet meer tot levering kunnen overgaan.

Mocht dergelijk geval zich voordoen, zal Teak Deco er alles aan doen om de eindgebruiker zo snel mogelijk te verwittigen en een oplossing voor te stellen.

8. Garantiebepalingen.

Op elk product geldt een waarborg zoals bedoeld door artikel 1649bis B.W. en dit gedurende een periode van 2 jaar na levering. Deze termijn vangt aan daags na de levering aan het leveringsadres zoals opgegeven door de eindgebruiker. Het kasticket (of factuur) én de leverbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling. Zakelijke verkopen zijn uitgesloten van deze garantieregeling.

Bij levering dient de eindgebruiker elke zichtbare schade (inclusief : beschadigde verpakking) steeds te vermelden op de leverbon. Bij gebreke daaraan zullen klachten omtrent zichtbare schade niet meer aanvaard worden.

Indien de eindgebruiker na de levering, bij het openen van de verpakking een tekortkoming of beschadiging vaststelt, dient deze binnen de 72 uur na levering van de goederen schriftelijk gemeld te worden aan de klantendienst via [email protected].

De gegevens van het kasticket/leverbon zullen gevraagd. Om een vlotte afhandeling te verzekeren, is het bijvoegen van foto’s vereist. Klachten buiten deze periode van 72 uur zullen niet meer aanvaard worden, zonder dat dit afbreuk doet aan het herroepingsrecht op zich.

9. Overmacht.

In geval zich een situatie van overmacht voor doet, worden de leverings- en andere verplichtingen van Teak Deco opgeschort gedurende de periode waarin deze situatie van overmacht duurt. Zo ook wanneer deze situatie zich pas zou voordoen nadat de leveringstermijn al was verstreken.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Teak Deco onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper volledig of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in alle redelijkheid niet kan worden verlangd van Teak Deco,  ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Onder overmacht zal in ieder geval ook worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, onlusten, overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemers-organisaties, waardoor uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten aan Teak Deco door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de producten, welke de normale bedrijfsvoering storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

10. Prijzen.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW maar zonder verzendkosten en transactiekosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven in het besteloverzicht. Teak Deco kan de prijzen op elk ogenblik aanpassen (zonder afbreuk te doen aan reeds geplaatste bestellingen).

Promoties op artikelen zijn enkel geldig onder de voorwaarden en voor zolang deze geafficheerd staan op de webshop.

11. Intellectuele eigendomsrechten – verwijzingen.

De inhoud van de webwinkel van Teak Deco, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Teak Deco of andere rechthoudende derden. Reproductie en/of gebruik ervan zijn niet toegelaten.

Het is mogelijk dat Teak Deco op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Teak Deco is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

12. Verwerking van persoonsgegevens

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website, wordt verwezen naar het Privacy- en Cookiebeleid zoals beschikbaar op www.teakdeco.be

13. Beperking van aansprakelijkheid.

De informatie op de website is algemeen en is niet bedoeld als persoonlijk aanbod en/of advies aan de bezoeker/gebruiker.

Ondanks grote inspanningen om dit te vermijden, kunnen zich toch onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. In dit geval, en bij tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, zal Teak Deco de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Behoudens hun grove of opzettelijke fout kunnen noch Teak Deco noch haar personeelsleden of aangestelden aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Onjuistheden kan u steeds melden aan de beheerder van de website op het adres: www.teakdeco.be

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Teak Deco geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Teak Deco kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Teak Deco verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Teak Deco kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade te wijten aan de levering van een gebrekkig dan wel niet-conform bevonden product. De eindgebruiker doet in dat opzicht voor zoveel als nodig afstand van elke aanspraak tegen de verkoper, wiens aansprakelijkheid in geen geval verder gaat dan hetgeen is bepaald in de artikelen 1649 quater en quinquies B.W..

14. Klachten en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via [email protected] en doen er alles aan om de klacht binnen de vijf dagen te behandelen.

Beste prijs-kwaliteitverhouding
2 jaar garantie
Snelle levering
Bewust & ecologisch